Statistika Spoljne Trgovine (SST), Avgust 2018

  • 24/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec avgust 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 4.5%, u avgustu 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 276.5 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 264.6 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 9.9%.

Izvoz roba u avgustu 2018.godine iznosio je 30.4% miliona evra, a uvoz  je bio 307.0 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-6.5%) dok za uvoz  imamo rast od 3.3% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  24.9% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 17.4%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 15.0%; Plastika,guma i srodni artikli 12.0%; Biljni proizvodi 9.7%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.2%; Razni gotovi proizvodi 3.8% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 17.1% čine Mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 14.3%; Bazični metali i proizvodi od metala 12.0%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.6%; Transportna sredstva 6.7%; Proizvodi hemijske industrije 6.3%; Plastika,guma i srodni artikli 6.2%; Žive životinje, proizvodi životinjskog porekla 4.8% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 10.5 miliona evra, odnosno približno 34.5% od ukupnog izvoza, sa rastom od 31.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (7.2%), Slovenija 5.5%), Velika Britanija (4.7%);  Holandija (3.6%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 128.2 miliona evra, ili 41.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 5.0%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.1%); Italije (6.5%); Rumunije (4.1%); Grčke (3.3%), Poljske (3.2%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u avgustu 2018.godine dostigao je na 15.4 miliona evra, ili 50.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-6.2%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (19.8%), Srbija (11.5%), Makedonija (11.1%) i  Crna Gora (6.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u avgustu  2018.godine iznosio je 90.6 miliona evra, ili 29.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 4.2%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (14.0%), Albanija (7.2%), Makedonija (5.5%)  i BiH (2.4%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 4.5 miliona evra, ili 14.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti Švajcarsku sa 9.6%.

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  88.0 miliona evra, ili 28.7%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (9.0%) i Kina (8.8%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za avgust 2018. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.