Statistika Spoljne Trgovine (SST), 2016

  • 08/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za 2016.godinu.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na trgovački deficit u iznosu od 2 479.8 miliona evra, ili izraženo u procentima trgovački deficit je bio veći za 7.4% u odnosu na 2015.godinu. Dakle i u ovoj godini imamo negativni bilans.

Ukupan izvoz roba u 2016.godini je iznosio  309.6 miliona evra, a uvoz  je bio 2 789.4 miliona evra. Tako da izvoz pokriva uvoz  sa 11.1%.

Upoređujući podatke o izvozu robe sa Kosova u 2016.godini  sa onima iz 2015. godine, podaci pokazuju godišnji pad (-4,8%). Pada, što je povećala i dalje negativni trgovinski bilans Kosova.

U međuvremenu, podaci o trgovini robe za uvoz Kosova u 2016. godini zabeležili godišnji rast od 5.9%, u odnosu na prethodnu 2015. godinu.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 69.9 miliona evra, odnosno približno 22.6% od ukupnog izvoza, sa  padom  od 34.0%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka 4.5%; Holandija 3.8%; Bugarska 3.6% i Austrija (2.2%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 1 202.1 miliona evra, ili 43.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 8.0%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.3%), Italije (7.3%), Grčke (4.2%),Poljske (2.7%) i Slovenije (2.2%).

Dok, tokom 2016.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  dostigao je u 144.2  miliona evra, ili 46.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja  rast od 16.6%. Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (13.6%); Srbija (13.3%); Makedonija (12.5%) i  Crna Gora (4.5%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u 2016.godini iznosio je 753.1 miliona evra,  ili 27.0% od ukupnog uvoza, gde je zabeležen pad od (-2.1%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (13.9%), Makedonija (5.6%) i Albanija (4.2%).

 Izvoz Kosova u druge zemlje iznosio je 9.2 miliona evra, ili  29.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (12.7%) i Švajcarska (6.8%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 95.3 miliona evra, ili  30.8%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Kazakistan (12.6%), Švajcarska (5.4%), Kina (3.8%) i Indija (3.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  834.1 miliona evra, ili 29.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.3%) i Kina (9.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za  2016. godinu, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__External%20trade/?rxid=6bad64a2-4230-47f8- 9eda-0a6319b991f3