Statistika Spoljne Trgovine Roba, Novembar 2019

  • 24/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec novembar  2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (9.2%), u novembru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 262.2 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 240.1 miliona evra koliko je bio u 2018.godini.

 Izvoz pokriva uvoz  sa (11.9%).

Izvoz roba u novembru 2019.godine iznosio je 35.3 miliona evra, a uvoz  je bio 297.6 miliona evra, tako da u poređenju  sa istim periodom 2018.godine zabeleženo je povećanje od (1.9%) za izvoz i povećanje od (8.3%) za uvoz.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza: (32.5%) čine Bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli (14.1%);  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (9.8%); Mineralni proizvodi  (7.6%); Biljni proizvodi (6.3%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (5.9%); Razni gotovi proizvodi (5.8%) itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: (13.7%) čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (13.5%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.4%); Bazični metali i proizvodi od metala (10.5%);    Prevozna sredstva (8.6%); Proizvodi hemijske industrije (6.9%); Plastika,guma i srodni artikli (6.5%) itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 15.6 miliona evra, odnosno približno (44.1%) od ukupnog izvoza, sa porastom od (48.8%). Glavni partneri za izvoz roba u EU su: Italija (14.1%),  Nemačka (10.0%), Holandija (4.6%), Velika Britanija (2.2%),itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 141.6 miliona evra, ili (47.6%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (12.5%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.5%), Italije (5.5%), Bugarske (3.8%), Slovenije (3.3%), poljske (3.3%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u novembru 2019.godine dostigao je na 13.7 miliona evra, ili (38.8%) od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (10.7%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (14.0%), Makedonija (12.6%), Srbija (5.5%) i Crna Gora (4.8%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u novembru  2019.godine iznosio je 41.3 miliona evra, ili (13.9%) od ukupnog uvoza, što predstavlja pad  od (26.0%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (6.7%), Albanija (5.8%)  i Srbija (0.1%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 6.0 miliona evra, ili (17.1%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (9.1%) i Tursku (3.7%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  114.6 miliona evra, ili (38.5%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (15.9%) i Kina (9.8%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za novembar 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.