Statistika Spoljne Trgovine, Novembar 2017

  • 27/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec novembar 2017.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit za 13.7% u novembru 2017.godine, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu  od 230,5 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 202,7 miliona Evra u 2016.godini.   Izvoz pokriva uvoz sa 11.5 %.

Izvoz roba u novembru 2017.godine iznosio je 30,0   miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 260,6 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za  (-6.3%) i  rast uvoza za 11.0%, u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: 30.6% izvoza čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 18.9%;  Plastika,guma i srodni artikli 13.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.6%; Biljni proizvodi 6.2 % i Razni gotovi proizvodi 3.1% itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: 14.4% uvoza čine mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.4 %;  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.2%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.6%;  Prevozna sredstva .8.8%; Proizvodi  hemijske industrije 7.0%; Plastika,guma i srodni artikli 6.6%; Biljni proizvodi 5.6%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.6% itd.

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 8,0 miliona Evra, odnosno približno 26.9 % od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 26.2%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.6%), Holandija (4.7%), Bugarska (2.)%), Velika Britanija (2.6), itd.

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 114,8 miliona Evra, ili 44.0 % od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 12.3%.  Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.3%), Italije (6.1%), Grčke (4.7%), Poljske (2.9%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u novembru 2017.godine dostigao je na 15,6 miliona Evra, ili 52.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad  od (-5.8%).  Glavni partneri za izvoz iz zemalja CEFTA-e su: Albanija (18.3%), Srbija (15.9%), Makedonija (11.4%), Crna Gora (5.1%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u novembru 2017.godine iznosio je 73,0 miliona Evra, ili (28.0%) od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 11.3%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (14.2%), Makedonija (5.5%), Albanija (5.3%) i Bosna i Hercegovina (2.4%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 6,3 miliona Evra, ili (21.1%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi pomenuti: Indiju (8.9%) i Švajcarsku (7.6%).

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 72,7 miliona Evra ili (27.9%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (9.2%) i Kina (8.5%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za novembar  2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina