Statistika Spoljne Trgovine, Mart 2017

  • 25/04/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec mart 2017.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovački deficit za 11.2%, u martu 2017, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu od 233,3 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 209,0 miliona evra koliko je bio u 2016.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 11.8%.

Izvoz roba u martu 2017.godine iznosio je 31,2 miliona evra, a uvoz  je bio 264,6 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  22.2%, dok za uvoz  imamo rast od 12.4% u poređenju  sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama za izvoza:  43.2% čine bazični metali i proizvodi od metala; mineralni proizvodi  12.2%; prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.0%; plastika,guma i srodni artikli 9.1%;biljni proizvodi 4.8%; koža i artikli od kože 4.0%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.0% uvoza čine mineralni proizvodi; 12.3 % pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; 12.1% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 10.4% bazični metali i proizvodi od metala; 9.4% proizvodi hemijske industrije; 7.7 % transportna sredstva;  6.8% plastika,guma i srodni artikli;  5.7% biljni proizvodi, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 7,6 miliona evra, odnosno približno 24.4% od ukupnog izvoza, sa  rastom od 37.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (5.2%), Holandija (3.6%), Velika Britanija (2.7%) i Bugarska (2.4%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 117,4 miliona evra, ili 44.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 18.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.7%), Italije (7.3%), Grčke (4.4%),Poljske (2.4%) itd.

Dok, izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  martu  2017.godine dostigao je u 14,3 miliona evra, ili 46.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja  rast od 37.4%. Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (16.6%), Makedonija (12.3%), Crna Gora (7.7%) i Srbija (6.6%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u martu 2017.godine iznosio je 75,1 miliona evra, ili

28.4%, od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 17.4%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (14.6%), Makedonija (5.0%), Albanija (4.7%) i BiH (3.7%).                                                                                  

 Izvoz Kosova u druge zemlje iznosio je 9.2 miliona evra, ili  29.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (12.7%) i Švajcarska (6.8%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  72.0 miliona evra, ili 27.2%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.0%) i Kina (7.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za mart 2017. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__External%20trade/?rxid=6bad64a2-4230-47f8- 9eda-0a6319b991f3