Statistika Spoljne Trgovine, Jul 2017

  • 25/08/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jul 2017.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit za 12.6% u julu 2017.godine, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu  od 236,9 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 210,5 miliona Evra u 2016.godini. Izvoz pokriva uvoz sa 13.9 %.

Izvoz roba u julu  2017.godine iznosio je 38,3   miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 275,3 miliona Evra, što predstavlja rast izvoza za  26.2%  i  uvoza za 14.3%, u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Mineralni proizvodi 31.0%;  Bazični metali i proizvodi od metala 30.5%; Plastika,guma i srodni artikli 9.4%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.6%; Biljni proizvodi 6.6 %; Koža i kožni proizvodi 3.1%; Tekstil i tekstilni proizvodi 2.3% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 13.8 %;  Mineralni proizvodi 13.5%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.8%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.8%;  Prevozna sredstva 7.5%; Proizvodi  hemijske industrije 7.1%; Plastika,guma i srodni artikli 6.5%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.6% itd..

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 8,5 miliona Evra, odnosno približno 22.2 % od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 67.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Danska 3.3%, Holandija 3.0%, Nemačka 2.7%, Italija 2.2%, Bugarska 2.2%, itd.

Dok, uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 118,6 miliona Evra, ili 43.1 % od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 10.5%.  Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.3%), Italije (7.0%), Grčke (5.2%), Poljske (2.6%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u julu 2017.godine  dostigao  je na 21,1 miliona Evra, ili 55.1% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast  od 34.4%.  Glavni partneri za izvoz iz zemalja CEFTA-e su: Srbija (21.5%), Albanija (12.8%), Makedonija (11.5%) i Crna Gora (6.3%).

Dok, uvoz iz zemalja CEFTA-e u julu 2017.godine iznosio je 76,7 miliona Evra, ili 27.9 % od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 24.5%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (14.1%), Makedonija (5.1%), Albanija (4.9%) i Bosna i Hercegovina (3.0%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8,6 miliona Evra, ili 22.7%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi pomenuti: Indiju (14.3%) i Švajcarsku (4.2%).

Dok,  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 79,9 miliona Evra ili 29.0 %. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (10.1%) i Kina (9.9%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za jul  2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina