Statistika Spoljne Trgovine, Februar 2017

  • 24/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec februar 2017.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit za (2.7%) u februaru  2017.godine, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu  od 174,1 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 169,6 miliona Evra u 2016.godini.  Izvoz pokriva uvoz sa (12.0 %)

Izvoz roba u februaru  2017.godine iznosio je 23,6 miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 197,8 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za  (-1.6%)  i  rast uvoza za (2.2%) u poređenju sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala čine ( 37.1%); Mineralni proizvodi (12.7%); Plastika,guma i srodni artikli (10.7%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (9.5%); Biljni proizvodi (5.3%); Koža i kožni proizvodi (4.3%); razni gotovi proizvodi (4.4%) itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi (16.9%);Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (13.0%);Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (10.7%);Prevozna sredstva (9.2%); Bazični metali i proizvodi od metala (8.3%); Proizvodi  hemijske industrije (7.9%); Biljni proizvodi (6.3%);  Plastika,guma i srodni artikli (5.9%) itd.

Izvoz Kosova u  EU-28 zemalja   iznosio je 6,1 miliona Evra, odnosno približno (25.7 %) od ukupnog izvoza, sa padom  od (-11.8%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (5.9%), Holandija (4.1%),  Velika Britanija (3.8%) i Austrija (2.5%) i Bugarska (2.5%).

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 84,2 miliona Evra, ili (42.6%) od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od (1.0%).  Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (13.4%), Italije (5.2%), Grčke (3.5%),  Poljske (2.7%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u februaru 2017.godine  dostigao  je na 10.1 miliona Evra, ili (42.9%) od ukupnog izvoza, što predstavlja rast  od (24.6%).  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (16.3%), Makedonija (12.6%), Srbija (7.8%),  i Crna Gora  (4.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u februaru  2017.godine iznosio je 60,5 miliona Evra, ili (30.6 %) od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od (19.4%).  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (18.1%), Albanija (5.2%), Makedonija (4.6%)  i Bosna i Hercegovina (2.5%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 7,4 miliona Evra, ili (31.3%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Indija (11.9%) i  Švajcarska  (7.8%).

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 52,9 miliona Evra ili (26.8%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Kina (8.4%) i Turska (8.4%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za februar 2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rksgov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__External%20trade/?rxid=6bad64a2-4230-47f8-9eda-0a6319b991f3