Statistika Spoljne Trgovine, Decembar 2017

  • 24/01/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec decembar 2017.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovački deficit za 8.5%, u decembru 2017, u odnosu na isti period 2016.godine, odnosno u iznosu od 267,8 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 246,9 miliona evra koliko je bio u 2016.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 9.9%.

Izvoz roba u decembru 2017.godine iznosio je 29,4 miliona evra, a uvoz  je bio 297,3 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  20.2%, dok za uvoz  imamo rast od 9.5% u poređenju  sa istim periodom 2016.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  42.8% čine bazični metali i proizvodi od metala; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.3%; Plastika,guma i srodni artikli 9.4%; Mineralni proizvodi  9.0%; Biljni proizvodi 5.9%;Tekstil i tekstilni proizvodi  4.7%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.3% čine mineralni proizvodi; 14.2 % Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; 13.3% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 13.0% Transportna sredstva; 8.7% Bazični metali i proizvodi od metala; 6.4% Proizvodi hemijske industrije;  4.8% Plastika,guma i srodni artikli;  4.7% Biljni proizvodi; 4.0% Tekstil i tekstilni proizvodi,  itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 6,8 miliona evra, odnosno približno 23.3% od ukupnog izvoza, sa  rastom od 35.3%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.2%), Holandija (3.9%), Velika Britanija (3.6%), Bugarska (2.7%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 137,6 miliona evra, ili 46.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 13.1%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.6%), Italije (5.7%), Rumunije (3.0%); Grčke (2.8%), itd.

Dok, izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  decembru  2017.godine dostigao je u 11,9 miliona evra, ili 40.5% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-0.5%). Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (17.7%), Makedonija (9.6%), Srbija (5.5%), Crna Gora (5.5%).

Uvoz iz zemalja CEFTA-e, u decembru 2017.godine iznosio je 79,6 miliona evra, ili (26.8%), od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 13.2%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (15.7%), Makedonija (4.2%), Albanija (3.7%) i BiH (2.7%).                                             

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 10.6 miliona evra, ili  36.2%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (24.4%) i Švajcarska (5.2%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  79.9 miliona evra, ili 26.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (9.6%) i Turska (8.5%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za decembar 2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.