Statistika Rođenja, Umrlih, Zaključenih i Razvedenih Brakova, Decembar 2021

  • 15/02/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljivala je mesečne preliminarne[1] podatke o Rođenja, Umrlih, Zaključenih i Razvodenih Brakovima za mesec decembar 2021.godine.

Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište /obično ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U decembru 2021.godine registrovano je 2.200 rođenja (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa novembrom 2021.godine  zabeleženo je  povećanje broja rođenja za 5.2%. Od ovih rođenja registrovanih  u decembru, 1.140 rođenja su bili muško i 1 060 žensko.

Dok je registrovano ukupno 1079 umrlih (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa novembrom 2021. godine došlo je do povećanja broja umrlih za 23.9%. Od registrovanih slučajeva umrlih, 551 slučajeva su bili muško i 528 žensko.

U decembru 2021.godine registrovano je ukupno 1810 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova), što u poređenju sa novembrom 2021.godine došlo je do povećanja broja zaključenih brakova za 32.5%.

Dok, broj razvedenih brakova  u decembru 2021.godine u poređenju sa  novembrom 2021. godine, je zabeležio povećanje za 23.1%. Ukupno je registrovano 192 slučaja razvedenih brakova.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1, tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

[1] Korisnicima podataka se preporučuje da ove podatke uzmu kao preliminarne podatke, a ne kao konačne.