Statistika Rođenja, Smrti, Venčanja i Razvedeni Brakovima, Jul 2021

  • 15/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljivala je mesečne preliminarne podatke o Rođenjima, Umrlima, Zaključenim brakovima i Razvodenim brakovima za jul 2021.godine. Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, bez obzira na to da li imaju prebivalište u toj zemlji ili u nekoj drugoj zemlji.

U  julu 2021.godine registrovano je ukupno 5.330 rođenja (unutar i izvan Kosova), gde u poređenju sa junom 2021.godine  zabeleženo je  povećanje broja rođenja za  38.5%. Od ovih rođenja registrovanih  u julu, 2 745 rođenja su bila muško i 2 585 žensko.

Dok je registrovano ukupno 1 204 smrtnih slučajeva (unutar i izvan Kosova), gde u poređenju sa junom 2021. godine, u julu 2021.godine došlo je do pada za 2.5%. Od registrovanih smrtnih slučajeva, 671 slučajeva je bilo muško i 533 žensko.

U julu 2021.godine registrovano je ukupno 2 182 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova), gde u poređenju sa junomj došlo je do ppvećanja broja bračnih parova za 42.0%.

Dok, broj razvedenih brakova  u julu 2021.godine u poređenju sa  junom 2021. godine,  je povećan za 13.4%. Registrovano je ukupno 169 slučajeva razvedenih brakova.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenim brakovima DEM-3 i Razvedenim brakovima RB-1, tokom ove kalendarske godine, kao i do sada.

Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).