Statistika Rođenja, Smrti, Venčanja i Razvedeni Brakovima, januar 2023

  • 15/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je mesečne preliminarne [1] podatke o rođenjima, umrlih, zaključenim brakovima i razvodenim brakovima za mesec decembar 2022.godine.

Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište /obično ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U januaru je registrovano 2.111 rođenih (unutar i izvan Kosova). Od ovih registrovanih rođenih, 1079 rođenih su muškog pola, a 1032 rođene žene.

U međuvremenu, registrovano je ukupno 960 smrtnih slučajeva (unutar i van Kosova). Od registrovanih smrtnih slučajeva, 519 je muškaraca i 441 žena.

U januaru 2023. godine registrovano je ukupno 1.988 krunisanja (unutar i van Kosova), dok je registrovano 156 razvoda.

KAS će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika, za rođene DEM-1, umrle DEM-2, krunisanja DEM-3 i razvedene brakove SHK-1, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja da se obavlja svakog meseca i služiće za kreiranje baze podataka, kao i poređenje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka za ovu publikaciju je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

[1] Korisnicima podataka se preporučuje da ove podatke uzmu kao preliminarne podatke, a ne kao konačne podatke.

Nema pdf na srpski jezik