Statistika Rođenja, Smrti, Venčanja i Razvedeni Brakovima, januar 2022

  • 15/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila preliminarne mesečne podatke o Rođenjima, Umrlih, Zaključenim i Razvedenim Brakovima za januar 2022.godine.

Ovi  podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga Rođenja, Umrlih,Zaključenih i Razvedenih Brakova,  slučajevi su obavezno upisuju u gore navedene matične knjige, na licu mesta, bez obzira da li osobe sa kojima je događaj povezan imaju prebivalište na tom mestu ili na nekom drugom mestu

U januaru 2022.godine registrovano je ukupno 2107 rođenja (unutar i izvan Kosova). Od ovih registrovanih rođenja u januaru, 1034 su muškog pola i 1073 ženskog pola.

Dok, registrovano je ukupno 997 slučajeva umrlih (unutar i izvan Kosova). Od registrovanih slučajeva umrlih, 516 slučajeva su muškarci, a 481 žene.

U januaru 2022.godine registrovano je ukupno 1827 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova).

U međuvremenu, u januaru 2022.godine registrovano je 119 razveda brakova.

ASK  će nastaviti sa prikupljanjem podataka putem posebnih statističkih upitnika Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1,  tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou   i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za  upoređivanje sa administrativnim podacima.

Nema pdf na srpski jezik