Statistika Rođenja na Kosovu, 2019

  • 12/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistike Rođenja na Kosovu za 2019.godinu.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na osnovu prikupljanja administrativnih podataka od strane kancelarija civilnog stanja za 2019.godinu. Ukupno su prikupljeni 26 263 statistički listovi za rođenja DEM-1.

Ovi podaci pokazuju da je na Kosovu bilo 21 899 rođenja, od kojih živorođenih je bilo 21 798. Dok, mrtvorođenih je bilo 101, a 4 364 rođenja su registrovana izvan Kosova.

Vitalni koeficient je 2.3 (ukupni odnos između živorođenih i umrlih).          

Koeficient maskuliniteta je 110.6. Koeficient mrtvorođenih (stopa mrtvorođenih) na 1000 rođenih je bio  4.6 promila (Rođenja na Kosovu).

U zdravstvenim ustanovama dogodile su 99.9% rođenja, dok je ostatak dogodilo u nekom drugom mestu.

Najveći broj majki koje su rodile decu pripada  starosnoj grupi od 25-29 godina sa 35.5%, starosnoj grupi od 30-34 godina sa 26.7%, starosnoj grupi 20-24 godina sa 18.6%,dok ostale starosne grupe čine 19.1% od ukupnog broja rođenja.

Prosečna starost žena koje su rodile decu u 2019. godini bio je 29 godina.

U 2019.godini, 37.6% majki rodile su prvo dete, drugo dete rođile su 32.2% majki i 19.8% majki rodile su treće dete, itd.

Po težini no rođenju deteta, najveći broj beba rođenih u zdravstvenim ustanovama, je težine 3000-3499 gr. ili 37.0%; 3500-3999 gr, ili 30.6%; 2500-2999 gr. ili 12.5%, itd.  Dok, živorođene bebe težine manje od 1000 grama, čine samo 0.2%.

Za decu rođenu izvan medicinskih ustanova, prema metodologiji istraživanja nisu potrebni podaci za težinu bebe na rođenju.

Prema obrazovanju, dominiraju majke sa srednjom školom sa 41.2%,  majke sa višom školom i fakultetom  29.4%, sa osnovnom školom 22.1% itd.

Ime koje ima najveću učestalot (najčešće) za 2019. godinu za devojčice je  Alea (131 slučajeva) i Ajla (129). Dok  za dečake najčešće ime je Amar (132 slučajeva) i Ajan (129 slučajeva), itd.

Sedam majki je rodilo trojke i 297 majki je rodilo blizance.

Za više informacija za Statistiku Rođenja na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije