Statistika Rođenja na Kosovu, 2016

  • 14/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Rođenja na Kosovu, 2016”. Podaci u ovoj publikaciji su prikazani po bazi prikupljanja administrativnih podataka  za 2016.godinu od strane kancelarija civilnog stanja. Ukupno  su prikupljeni 30410 statistički listovi za rođenja DEM-1. Ovi podaci pokazuju da na Kosovu je bilo 23494 rođenja, od tih živorođenih je bilo 23416, dok mrtvorođenih je bilo 78. Dok  od  6916 rođenja koja su registrovana van Kosova,  6915 su živorođenih, dok 1 je mrtvorođen.

Vitalni koeficient je 2.8 (ukupan odnos između živorođenih i umrlih). Koeficient maskuliniteta je 110.3. Koeficient mrtvorođenih – fetalne smrti na 1000 rođenih bio je 3,3 promila. U zdravstvenim ustanovama dogodile su 99,7% rođenja, dok je ostatak dogodilo u nekom drugom mestu

Najveći broj majki koje su rodile decu pripada  starosnoj grupi od 25-29. godina sa 35,6%, starosnoj grupi od 30-34.godina sa 25.0%, starosnoj grupi 20-24 godina sa 23.4% dok ostale starosne grupe čine 17.0% od ukupnog broja rođenja.

Prosečna starost žena koje su rodile decu u 2016. godini je bila 28. godina. 38.6% majki rodile su prvo dete, drugo dete rođile su 32.0% majki i 19.4% majki rodile su treće dete itd.  

Prema težini deteta rođenog u zdravstvenim ustanovama, najveći broj beba je težine 3000-3499 gr. ili 37.4%; 3500-3999 gr, je 31.3%; 2500-2999 gr. je 12.8%, itd.

Živorođene bebe težine manje od 1000 grama, čine samo 0.2%.Za decu rođenu izvan medicinskih ustanova, po metodologiji istraživanja nisu potrebni podaci za težinu bebe.Prema obrazovanju, dominiraju majke sa srednjom školom sa 39.4%, sa završenom osnovnom školom 29.3%  majke sa višom školom i fakultetom  23.3% itd.

Ime sa najvećom učestalošću (najčešće) za 2016. godinu za devojčice je  Alea, ili 169 beba, Sara 134, itd. Dok  za dečake najčešće ime je Ajan 218 beba i Noar 195 beba itd. 722 beba su rođeni blizanci, dok trojke i više  rođeno je 30 beba.

Za više informacija posetite: http://ask.rks-gov.net

 

Nema pdf na srpski jezik