Statistika Rođenja na Kosovu, 2015

  • 21/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistike Rođenja na Kosovu za 2015.godinu. Podaci u ovoj publikaciji su prikazani po bazi prikupljanja administrativnih podataka od strane kancelarija civilnog stanja. Ukupno  su prikupljeni 31 433 statistički listovi za rođenja DEM-1. Ovi podaci pokazuju da na Kosovu je bilo 24,716 rođenja, od tih živorođenih je bilo 24 594, dok mrtvorođenih je bilo 122. Dok  od  6717 rođenja koja su registrovana van Kosova, 6715 su živorođenih, dok mrtvorođenih su 2.

Vitalni koeficient je 2.9 (ukupni odnos između živorođenih i umrlih).

Koeficient maskuliniteta je 110.1. Koeficient mrtvorođenih – fetalne smrti na 1000 rođenih bio je 4,9 promila. U zdravstvenim ustanovama dogodile su 99,8% rođenja, dok je ostatak dogodilo u nekom drugom mestu. 

Najveći broj majki koje su rodile decu pripada starosnoj grupi od 25-29 godina sa 35.0%, starosnoj grupi od 30-34 godina sa 24.5%, starosnoj grupi 20-24 godina sa 23.4% dok ostale starosne grupe čine 17.0% od ukupnog broja rođenja.

Prosečna starost žena koje su rodile u 2015. godini bio je 28.2 godina.

37.3% majki rodile su prvo dete, drugo dete rođile su 32.8% majki i 19.3% majki rodile su treće dete.

Po težini deteta rođenog u zdravstvenim ustanovama, najveći broj beba je težine 3000-3499 gr. ili 37.6%; 3500-3999 gr, ili 30.7%; 2500-2999 gr. ili 13.3%, itd.

Živorođene bebe težine manje od 1000 grama, čine samo 0.2%.

Za decu rođenu izvan medicinskih ustanova, po metodologiji istraživanja nisu potrebni podaci za težinu bebe.

Po obrazovanju, dominiraju majke sa srednjom školom sa 39.3%, sa završenom osnovnom školom 32.3% majke sa višom školom i fakultetom 19.5% itd.

Ime s najvećom učestalošću (najčešće) za 2015. godinu za djevojčice je  Alea, ili 223 bebe, Erina 146 bebe itd. Dok  za dečake najčešće ime je Diar 214 bebe, Ajan 205 bebe itd.
712 bebe su rođeni blizanci, dok trojke i više  rođeno je 18 beba.


Za više informacija za Statistiku Rođenja na Kosovu 2015. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/demografija-i-migracije