Statistika Razvedenih Brakova na Kosovu, 2016

  • 28/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Statistika Razvedenih Brakova na Kosovu" za 2016. godinu.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na bazi prikupljanih administrativnih podataka za 2016. godinu od Osnovnih Sudova Kosova, gde su  prikupljeni ukupno 1110 statističkih listova o  razvedenim brakovima RB-1.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2016. godini, je razvedeno ukupno  1110 bračnih parova. Od njih prema etničkoj pripadnosti kod  muškaraca: 96.3% su bili Albanci,  Srbi 0.4 %;  Turci 0.3%;  Bošnjaci 0.9%; Romi, Aškalije i Egipćani 1.1%  i drugi su bili 1.1%. dok razvedene žene po etničkoj pripadnosti su bile: 83.7% Albanke, Srpkinje 0.5%; Turkinje 0.3%; Bošnjakine 0.8%; Romkinje, Aškalijke i Egipćanke 0.8% i druge  14.0%.

Prema trajanju braka, dominira prva godina sa 15.2%;  Druga godina sa 12.6%, i manje od godinu dana 8.7% razvedenih.

Dok, prema starosnim grupama dominiraju žene starosti od 25-29. godina sa 230 razvedenih brakova ili 20.7%. Dok kod  muškaraca dominiraju starosne grupe 30-34. godina sa 233 ili 21.0%.

Prema obrazovanju, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena u ovoj kategoriji je bio 402 ili 36.2%, dok broj muškaraca je bio 484 ili 43.6%.

Najveći broj ili  65.8% razvedenih supružnika su bez dece, zatim slede oni sa dvoje dece sa 12.5% i sa jedno dete 11.0%.

Za više informacija o Statistikama Razvodenih Brakova na Kosovu, 2016. godine posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/demografija-i-migracije