Statistika Razvedenih Brakova na Kosovu, 2015

  • 16/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Statistika Razvedenih Brakova na Kosovu" za 2015. godinu.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na bazi prikupljanih administrativnih podataka za 2014. godinu od osnovnih sudova Kosova, gde su  prikupljeni ukupno 1.268 statističkih listova o  razvedenim brakovima (RB-1).

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2015. godini, je razvedeno ukupno  1268 bračnih parova. Od njih prema etničkoj pripadnosti kod  muškaraca: 95.6% su bili Albanci,  0.2% Srbi;  0.5% Turci;  1.6%; Bošnjaci, 0.9% Romi, Aškalije i Egipćani,  i drugi su bili 1.2%. dok žene razvedene po etničkoj pripadnosti bile su: 87.3% Albanke,  0.4% Srpkinje; 0.3% Turkinje; 1.3% Bošnjakine; 0.7% Romkinje, Aškalijke i Egipćanke i druge  9.9%.

Prema trajanju braka, dominira druga godina sa 13.6%;  Prva godina sa 13.2%; i manje od godinu dana 9.9% itd.

Dok, prema starosnim grupama dominiraju žene starosti od 25-29. godina sa 292 razvedenih brakova ili 23.0% i muškarci starosti  od 25-29. godina sa 277 ili 21.8%.

Prema obrazovanju, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena u ovoj kategoriji je bio 473 ili 37.3%, dok broj muškaraca je bio 558 ili 44.0%.

Najveći broj ili sa 61.8% razvedenih supružnika su bez dece, zatim slede oni sa dvoje dece sa 14.2% i sa jedno dete 11.7%.

Za više informacija o Statistikama Razvodenih Brakova na Kosovu,2015. godine posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/demografija-i-migracije