Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica, 2018

  • 03/09/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je objavila “Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica”  za 2018.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o optuženim i osuđenim punoletnim licima, za krivična dela, kao i podatke  o osuđenim  licima za prekršaje u 2018.godini.

Ovi podaci su pruženi prema polu, nacionalnosti, načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, vrsti kazne itd.

Prema rezultatima ove publikacije proizilazi da u  osnovnim sudovima i njihovim ograncima tokom 2018.godine za krivična dela optuženo je 28 696 lica, od ovog broja 19 721 licima je izrečena rešenje o kažnjavanju. Od ukupnog broja osuđenih 1 011 su bile žene.

U odnosu na 2017.godinu broj optuženih u 2018. godini je veći za 1 990 osoba ili izražen u procentima za 7.4%. Dok je broj osuđenih je veći za 968 osoba ili 5.2% u odnosu na 2017. godinu.

Za više informacija o Statistici Pravosuđa za Punoletna Lica  za 2018.godinu posetite http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude

Nema pdf na srpski jezik