Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica, 2019

  • 26/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica” za 2019.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o maloletnim licima, optuženim i osuđenim za krivična dela u 2019. godini. Podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela su pruženi  prema polu, nacionalnosti počinioca krivičnog dela, načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga vrsti kazne i izrečenih mera za počinioce krivičnih dela.

Prema rezultatima ove publikacije, broj maloletnih lica optuženih u Osnovnim Sudovima Republike Kosovo u 2019. godini je bio 1.013 lica. Najveći broj optuženih je bio u Osnovnom Sudu u Prištini, sa ukupno 414 ili 40.9% ukupnog broja.

 Od ukupno 1.013 optuženih, osuđeno je 686 lica ili 67.7% optuženih.

Takođe, i broj osuđenika bio je veći u Osnovnom Sudu u Prištini sa ukupno 294 lica, odnosno 42.9% ukupnog broja.

Za više informacija o  publikaciji :“Statistikama Pravosuđa za Maloletna Lica, 2019” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude