Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica, 2018

  • 27/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica 2018”.

Ova publikacija pruža statističke podatke o maloletnim licima, optuženim i osuđenim za krivična dela u 2018. Godini. Podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela su pruženi  prema polu, nacionalnosti počinioca krivičnog dela, načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga vrsti kazne i izrečenih mera za počinioce krivičnih dela.

Prema rezultatima ove publikacije, broj maloletnih lica optuženih u Osnovnim Sudovima Republike Kosovo u 2018. godini je bio 1.179 lica. Najveći broj optuženih je bio u Osnovnom Sudu u Prištini, sa ukupno 389 ili 33% ukupnog broja.

 Od ukupno 1.179 optuženih, osuđeno je 713 lica ili 60.5% optuženih.

Takođe, i broj osuđenika bio je veći u Osnovnom Sudu u Prištini sa ukupno 250 lica, odnosno 35.1% ukupnog broja.

Za više informacija o  publikaciji :“Statistikama Pravosuđa za Maloletna Lica, 2018” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude

Nema pdf na srpski jezik