Statistika o Zaključenim Brakovima na Kosovu, 2018

  • 17/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavljuje " Statistike o Zaključenim Brakovima na Kosovu 2018”.

Osnova ovih podataka su administrativni podaci dobijeni od kancelarija  Matične Službe na Kosovu.

U 2018.godini je prikupljeno ukupno 18332 statističkih listova o zaključenim brakovima DEM-3.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2018. godini, brak su zaključili 16 871 bračni parovi.

Etnička pripadnost žena i muškaraca koji su zaključili brak je: albanske nacionalnosti (žensko  94.0% i muško 95.8%); srpske nacionalnosti  (žensko  1.1% i muško 1.1%); turske nacionalnosti (žensko  0.4% i muško 0.5%); bošnjačke  nacionalnosti (žensko  1.1% i muško 1.0%); romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti (žensko  1.2% i muško 1.3%) dok procenat druge nacionalnosti su (žensko  2.3% i muško 0.4%).

Prosečna starost oženjenih/udatih je bila 30 godina. Prosečna starost za muškarce je bila 31 godina, dok prosečna starost za žene je bila 28 godina.

Prema starosnim grupama kod zaključenih brakova dominiraju žene starosti 20-24 godina sa 5398 slučajeva  ili 32.0, a kod muškaraca dominira starost 25-29 godina sa 5341 slučajeva ili 31.7%.

Prema opštinama, Prizren zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1589 zaključenim brakovima ili 8.7%, sledi Priština sa 1 285 zaključenim brakovima ili 7.0%, dok na trećem mestu je Uroševac sa 1067 zakjlučenim brakovima ili 5.8%, itd.

Prema školskoj spremi, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena ove kategorije je 10 602 ili 62.8%, a broj muškaraca ove kategorije je 11 701 ili 69.4%.

Za više informacija o Statistikama  o Zaključenim Brakovima na Kosovu za 2018.godinu  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije