Statistika o Zaključenim Brakovima na Kosovu, 2017

  • 12/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavljuje " Statistike o Zaključenim Brakovima na Kosovu" za 2017. godinu.

Osnova ovih podataka su administrativni podaci dobijeni od kancelarija  Matične Službe na Kosovu.

U 2017.godini je prikupljeno ukupno 18642 statističkih listova o zaključenim brakovima DEM-3.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2017. godini, brak su zaključili 17 112 bračni parovi.

Etnička pripadnost žena i muškaraca koji su zaključili brak je: albanske nacionalnosti (žensko  93.3% i muško 95.7%); srpske nacionalnosti  (žensko  0.9% i muško 0.9%); turske nacionalnosti (žensko  0.3% i muško 0.4%); bošnjačke  nacionalnosti (žensko  1.3% i muško 1.2%); romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti (žensko  1.0% i muško 1.0%) dok procenat druge nacionalnosti su (žensko  3.1% i muško 0.7%).                                                                                                                                              Prosečna starost oženjenih/udatih je bila 30 godina. Prosečna starost za muškarce je bila 32 godina, dok prosečna starost za žene je bila 28 godina.

Prema starosnim grupama kod zaključenih brakova dominiraju žene starosti 20-24 godina sa 5500 slučajeva  ili 32.61, a kod muškaraca dominira starost 25-29 godina sa 5278 slučajeva ili 30.8%.

Prema opštinama, Prizren zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1594 zaključenim brakovima ili 8.6%, sledi Priština sa 1 420 zaključenim brakovima ili 7.6%, dok na trećem mestu je Uroševac sa 1047 zakjlučenim brakovima ili 5.6%, itd.

Prema školskoj spremi, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena ove kategorije je 10 946 ili 64%, a broj muškaraca ove kategorije je 12 312 ili 71.9%.

Za više informacija o Statistikama  o Zaključenim Brakovima na Kosovu za 2017.godinu  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije