Statistika o Zaključenim Brakovima, 2019

  • 10/07/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je " Statistike o Zaključenim Brakovima na Kosovu" za 2019. godinu

Osnova ovih podataka su administrativni podaci dobijeni od kancelarija  Matične Službe na Kosovu.

U 2019.godini je prikupljeno ukupno 18 757 statističkih listova o zaključenim brakovima DEM-3.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2019. godini, brak su zaključili 17 577 bračni parovi.

Etnička pripadnost žena i muškaraca koji su zaključili brak je: albanske nacionalnosti (žensko  95.5% i muško 96.7%); srpske nacionalnosti  (žensko  0.5% i muško 0.5%); turske nacionalnosti (žensko  0.4% i muško 0.5%); bošnjačke  nacionalnosti (žensko  1.0% i muško 0.4%); romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti (žensko  1.1% i muško 1.1%) dok procenat druge nacionalnosti su (žensko  1.5% i muško 0.4%).    

Prosečna starost oženjenih/udatih je bila 29.5  godina. Prosečna starost za muškarce je bila 31 godina, dok prosečna starost za žene je bila 28 godina.

Prema starosnim grupama kod zaključenih brakova dominiraju žene starosti 20-24 godina sa 5 750 slučajeva  ili 32.7%, a kod muškaraca dominira starost 25-29 godina sa 5663 slučajeva ili 32.2%.

Prema opštinama, Prizren zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1646 zaključenim brakovima ili 8.8%, sledi Priština sa 1 364 zaključenim brakovima ili 7.3%, dok na trećem mestu je Uroševac sa 1 123 zakjlučenim brakovima ili 6.0%, itd.

Prema školskoj spremi, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena ove kategorije je 10 757 ili 61.2%, a broj muškaraca ove kategorije je 11 983 ili 68.2%.