Statistika o Uzrocima Smrti, 2018/2019

  • 22/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je statistike o "Uzrocima Smrti na Kosovu" za godine 2018/2019.

Rezultati o uzrocima smrti su obrađueni analitički iu standardnim tabelama prema klasifikacijama koje preporučuju Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) i Eurostata.

Publikacija „Uzroci smrti na Kosovu“ za 2018./2019. godinu zasniva se na obradi statističkog upitnika o smrti, DEM-2, deo „Potvrda o smrti“.

Ova publikacija je omogućena zajedničkim radom ASK-a i Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje (NIJZK).

Obrada informacija o uzrocima smrti stvara široke mogućnosti za medicinske analize u oblastima u kojima je fokusiran njihov interes. Upitnik o smrti - DEM-2, koji sadrži odjeljak "Potvrda o smrti", pitanje - uzrok smrti, omogućava pravilno označavanje bolesti, traume ili povrede  koja je prouzrokovala smrt. Ista su obrađene  i tabelirane prema MKB - 10.

Standardno grupiranje i tabelarno prikazivanje omogućavaju analizu i poređenje sa drugim zemljama. Kodiranje bolesti prema Međunarodnoj Klasifikaciji Bolesti, treća revizija (MKB - 10), smatra se od strane SZO kao najnovije najanalitičnije kodiranje, koju danas primenjuju razvijene zemlje.

Za sprovođenje ovog važnog statističkog istraživanja, neophodno je da lekari u bolnicama, klinikama, medicinskim centrima, ambulantama itd. postave dijagnozu u statističkom upitniku DEM-2  na pitanje 23 – Uzrok smrti iz "istorije/anamneze" pacijenta,  za osobe tretirane (hospitalizovane)u bolnicama, iz "kartona" za osobe koje su tretirane u ambulantama ili iz bilo kojeg važećeg dokumenta iz kojeg jasno se vidi dijagnoza za preminulu osobu.

Od ukupnog broja umrlih prijavljenih u 2018. godini, 90.9% je kodirano (sa dijagnozom), dok je 9.1% je nekodirano (bez dijagnoze).

 U 2019. godini kodirano je 73.2% smrtnih slučajeva (sa dijagnozom), dok je 26.8% smrtnih slučajeva nisu kodirani (bez dijagnoze).

Nekodirani smrtni slučajevi posledica su nedostatka dijagnoze od strane medicinskog osoblja, nadležnog za utvrđivanje smrti i uzroka smrti.

Prema kodifikaciji uzroka smrti na Kosovu, za obe godine vode  “bolesti cirkulatornog sistema”.

 U 2018. godini, nakon “bolesti cirkulatornog sistema” sledi grupa bolesti „ Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi “,koje nisu klasifikovane na drugom mestu.

U 2019. godini, nakon "bolesti cirkulatornog sistema" slede "Tumori", i tako dalje, prema tabelarnom prikazu.