Statistika o Razvedenim Brakovima na Kosovu, 2018

  • 25/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Statistika o Razvedenim Brakovima na Kosovu" za 2018. godinu.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na osnovui prikupljanih administrativnih podataka za 2018. godinu od Osnovnih Sudova Kosova, gde su  prikupljeni ukupno 999 statističkih listova o  razvedenim brakovima RB-1.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2018. godini, je razvedeno ukupno  999  bračnih parova.

Od njih prema etničkoj pripadnosti kod  muškaraca: 96.0% su bili Albanci,  Srbi 0.3 %;  Turci 0.2%;  Bošnjaci 1.1%; Romi, Aškalije i Egipćani 0.5%  i drugi su bili 1.9%. Dok razvedene žene prema etničkoj pripadnosti su bile: 81.4% Albanke, Srpkinje 0.5%; Turkinje 0.3%; Bošnjakine 1.2%; Romkinje, Aškalijke i Egipćanke 0.4% i druge  16.2%.

Prema trajanju braka, dominira prva godina sa 13.7%;  druga godina sa 11.1%, i manje od godinu dana 8.2% razvedenih.

Prema starosnim grupama dominiraju žene starosti od 25-29. godina sa 234 razvedenih brakova ili 23.4%, dok  i kod  muškaraca dominira starosna grupa 25-29. godina sa 218 ili 21.8%.

Prema obrazovanju, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena u ovoj kategoriji je bio 319 ili 31.9%, dok broj muškaraca je bio 372 ili 37.2%.

Najveći broj ili  74.1% razvedenih supružnika su bez dece, zatim slede oni sa jednim detetom sa 9.4% kao i sa dvoje dece sa 9.4%, itd.

Za više informacija: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/demografija-i-migracije.