Statistika o Razvedenim Brakovima na Kosovu, 2017

  • 27/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila "Statistika o Razvedenim Brakovima na Kosovu" za 2017. godinu. Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na bazi prikupljanih administrativnih podataka za 2017. godinu od Osnovnih Sudova Kosova, gde su  prikupljeni ukupno 1072 statističkih listova o  razvedenim brakovima RB-1. Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2017. godini, je razvedeno ukupno  1 072 bračnih parova. Od njih prema etničkoj pripadnosti kod  muškaraca: 97.5% su bili Albanci,  Srbi 0.3 %;  Turci 0.2%;  Bošnjaci 0.6%; Romi, Aškalije i Egipćani 0.7%  i drugi su bili 0.7%. Dok razvedene žene prema etničkoj pripadnosti su bile: 84.0% Albanke, Srpkinje 0.5%; Turkinje 0.2%; Bošnjakine 0.8%; Romkinje, Aškalijke i Egipćanke 0.8% i druge  13.7%.

Prema trajanju braka, dominira prva godina sa 13.4%;  druga godina sa 13.2%, i manje od godinu dana 9.6% razvedenih.

Dok, prema starosnim grupama dominiraju žene starosti od 25-29. godina sa 230 razvedenih brakova ili 21.5%. Dok kod  muškaraca dominira starosna grupa 30-34. godina sa 228 ili 21.3%.

Prema obrazovanju, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena u ovoj kategoriji je bio 332 ili 31.0%, dok broj muškaraca je bio 390 ili 36.4%.

Najveći broj ili  68.9% razvedenih supružnika su bez dece, zatim slede oni sa dvoje dece sa 11.2% i sa troje dece sa 9.1%.

Za više informacija o Statistikama o  Razvodenim Brakovima na Kosovu, za 2017. godinu posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/demografija-i-migracije