Statistika Kulture, 2015

  • 17/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila „Statistika Kulture, 2015”.

Ova publikacija pruža statističke podatke o kulturnim aktivnostima pozorišta, domova kulture galerija, bioskopa, muzeja, biblioteka, baleta i filharmonije, ansambla i kulturnog centra za decu.
 
Prema rezultatima ove publikacije, broj pozorišnih predstava u Narodnom Pozorištu u Prištini je bio 152 premijera i reprize, dok broj posetilaca je bio 10 738; broj predstava u dećjem pozorištu Dodona je bio 251 premijera i reprize, dok broj posetilaca je bio 22 810; broj pozorišnih predstava 
u pozorištu ODA je bio 89 premijera i reprize, dok broj posetilaca je bio 29 600. 

Broj izložbi u Galeriji Umetnosti je bio 26, dok broj posetilaca je bio 11 954.

Broj prikazanih filmova u bioskopima je bio 363 od njih 47 domaći i 316 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 88 987.
 
Knižni fond u bibliotekama je bio 1 627 745, dok broj čitalaca je bio 230 234.

Broj muzeja i kuča-muzeja je bio 62, dok broj posetilaca je bio 73 472. 


Za više informacija o publikaciji “Statistika Kulture, 2015” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/add-news/statistika-kulture-2015