Statistika Investicija u Preduzećima (SUP), 2020

  • 19/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o Statistikama Investicija u Preduzećima za 2020. godinu.

ASK je sprovela Anketu o Statistikama Investicija u Preduzećima  na teritoriji Republike Kosovo. Anketa je sprovedena uglavnom u preduzećima koja su prijavila investicione kupovine u godišnjem iznosu od preko 50 hiljada evra.

Prema rezultatima, ulainvesticije u građevinarstvo (zgrade i drugi građevinski objekti) zauzimaju najveći udeo sa 77.25% investicija, u kontekstu ukupnih investicija  preduzeća obuhvaćenih anketom.

Ostale investicije, koje čine značajan udeo, su: mašine i oprema 18.19%; investicije sa manjom težinom su  proizvodi intelektualne svojine 0.89%; investicije u kultivisane biološke resurse i plastenike  u poljoprivredi 0.3% i investicije u materijalna sredstava (ne proizvedene) sa 3.35%.

Prema veličini preduzeća: 15.65% investicija su ostvarena u mikro preduzeća (1-9 zaposlenih); 35.83% investicija u mala preduzeća (10-49 zaposlenih); 40.98% investicija u srednja preduzeća (50-249 zaposlenih) i 7.54% investicija u velikim preduzećima (250+, zaposlenih).

Prema rezultatima ankete, preduzeća u regionu Mitrovice ostvarila su najveći procenat investicija sa (27.25%); Region Prištine  sa (25.77%); Region Prizrena sa (25.62)%; Region Uroševca sa (8.71%); Region Đakovice sa (6.28%); Region Peći sa (5.29%) i Region Gnjilana sa (1.08%).

Prema izvoru investicionih fondova, rezultati ankete pokazuju da: 57.38% vrednosti investicija, preduzeća su ostvarila iz sopstvenih sredstava; 22.27% iz kredita od domaćih banaka; 11.40% od stranih kreditora, 2.64% od lokalnih suinvestitora i  1.88% od stranih suinvestitora. Dok drugi izvori zauzimaju manju težinu.

Za više informacija o publikaciji podataka o „Statistikama Investicija u Preduzećima, 2020.“ posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra