Statistika Industrije/PRODCOM, 2016

  • 13/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  godišnje rezultatate statistika industrije- Statistika PRODCOM-a za 2016.godinu.

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da prikazuje učinak industrije ( B- Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačke Industrije i E- Snabdevanje vodom, aktivnosti upravljanja i obrade otpada), na godišnjem nivou, kroz kojih se razume rzvoj ciklusa u industriji.

U pogledu angažovanja i produktivnosti dominira ogranak prehrambene industrije (grupa koja prema NACE Rev.2 počinje sa dvocifrenim kodom -10) sa procentom zaposlenih od 17.92%, zatim sledi proizvodnja ostvarena sa 34.82% itd.

Istraživanje PRODCOM-a se sprovede sa ciljem  pružanja detaljnih podataka o domaćoj industriji i omogućavanja upoređivanja domaćeg tržišta sa međunarodnim tržištem na nivou pojedinačnih proizvoda/roba.

Godišnja publikacija statistika PRODCOM-a  za referentnu 2016.godinu  sadrži podatke o strukturi broja zaposlenih, proizvodnje i prodaje ostvarene prema sektorima.

Za više informacija o Statistici Industrije PRODCOM -2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene

Nema pdf na srpski jezik