Statistički Savet Republike Kosovo i Agencija za Statistiku Kosova održali su sledeći sastanak na kome su finalizovani upitnici Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2023. godine.

  • 01/03/2023

Statistički Savet Republike Kosovo i Agencija za Statistiku Kosova nedavno su održali sastanak radi finalizacije upitnika Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2023, u skladu sa Zakonom o Popisu Stanovništva, ZAKON BR. 08/Z-114.

Statistički Savet je pregledao upitnike koje je predložila Agencija za Statistiku Kosova u kojima je dao komentare i sugestije o sadržaju, pojašnjenja i definicije u odgovarajućim smernicama, priručnicima i dokumentima.

Tokom sastanka, članovi su razgovarali o izazovima u prikupljanju svih podataka s obzirom na veliki obim pitanja, potpitanja i opcija kao i o primeni tehnologije koja će biti inovacija za naredni popis.

Prema Statističkom Savetu, primereno je razjasniti pitanja upoređivanjem sa metodologijom iz 2011. godine gde su podaci prikupljani putem upitnika, dok će 2023. godine biti prikupljani putem tablet računara. Statistički Savet je predložio da ASK  sprovodi jedan pilot ili test za procenu razumljivosti pitanja i potpitanja.

Pokazalo se da su upitnici u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i potrebama, kao i međunarodnim preporukama, i kao takvi su odobreni za upotrebu u budućem popisu stanovništva u Republici Kosovo.

Pitanja, potpitanja i konačne opcije Popisnih upitnika  koristiće se za prikupljanje potrebnih demografskih i socio-ekonomskih podataka za nardeni popis. Kao takvi upitnici popisa se smatraju finalizovani od strane Statističkog Saveta Republike Kosovo.