Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K4 2019

  • 30/01/2020

U četvrtom kvartalu 2019.godine (K4 2019) ukupno je registrovano 2 566 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K3 2019) u K4 2019 zabeleženo je povećanje  registrovanih  preduzeća za 7.9%. Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2018) došlo je do porasta za 6.9% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 602 registrovanih preduzeća ili (23.46%); Proizvodnja  sa 497 registrovanih preduzeća (19.37%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  265 registrovanih preduzeća (10.33%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 232 registrovanih preduzeća (9.04%),Građevinarstvo sa 221 registrovanih preduzeča (8.61%) ,itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih su ukupno  2 486 registrovanih preduzeća ili (96.9%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 53 registrovanih preduzeća (2.1%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 18 registrovanih preduzeća  (0.7%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 9 registrovanih preduzeća (0.4%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih nemamo nijedno registrovano preduzeće tokom ovog kvartala.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 831 novih registrovanih preduzeća (32.4%); Prizren sa 209 registrovanih preduzeća (8.1%); Uroševac sa 169 registrovanih preduzeća (6.6%);  Gnjilane sa 132 registrovanih preduzeća preduzeća (5.1%); Podujevo sa 119 registrovanih preduzeća preduzeća (4.6%) i Peč sa 103 registrovanih preduzeća (4.0%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.

Nema pdf na srpski jezik