Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K4 2018

  • 30/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za četvrti kvartal (K4) 2018. godine.

U četvrtom kvartalu (K4 2018) ukupno je registrovano 2 401 preduzeća, što u poređenju sa prethodnim kvartalom (K3 2018) zabeleženo je rast registrovanih  preduzeća za 8.5%.

Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2017) u K4 2018.godine zabeležen je rast registrovanjih preduzeća za 25.0%.

Takođe, u poređenju sa 2017.godinom u 2018.godini zabeležen je rast registrovanjih preduzeća od 6.3%.  Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina sa 561 registrovanih preduzeća,(23.4%); Proizvodnja sa 280 registrovanih preduzeća (11.7%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  252 registrovanih preduzeća (10.5%); Građevinarstvo sa 244 registrovanih preduzeča (10.2%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 212 registrovanih preduzeća (8.8%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 156 registrovanih preduzeća (6.5%) dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini  2 318 registrovanih preduzeća ili (96.5%); kategorija sa 5-9 zaposlenih sa 58 registrovanih preduzeća (2.4%); kategorija  10-19 zaposlenih sa 19 registrovanih preduzeća  (0.8%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 6 registrovanih preduzeća (0.2%),  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 766 novih registrovanih preduzeća (31.9%); Prizren sa 212 registrovanih preduzeća (8.8%); Uroševac sa 188 registrovanih preduzeća (7.8%); Peč sa 124 registrovanih preduzeća (5.2%); Gnjilane sa 109 registrovanih preduzeća (4.5%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu  za K4 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.