Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K4 2017

  • 30/01/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu za četvrti kvartal (K4) 2017.godine.

U četvrtom kvartalu 2017.godine (K4 - 2017) ukupno je registrovano 1 921 preduzeća

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K3 2017) u K4 2017 zabeležen je pad registrovanih  preduzeća od 13.3%.

Pad registrovanjih preduzeća od 14.7% je takođe zabeležen i u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2016).

Pretežni ekonomski aktivnosti u ovom kvartalu su bili: Trgovina sa 511 registrovanih preduzeća,(26.6%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  183 registrovanih preduzeća (9.5%), Građevinarstvo 180 preduzeča (9.4%), Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti 171 preduzeća (8.8%), dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini  1846 preduzeća ili 96.1% registrovanih  preduzeća; kategorija sa 5-9 zaposlenih sa 47 registrovanih preduzeća ili 2.4%; kategorija  10-19 zaposlenih sa 18 registrovanih preduzeća ili (0.9%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 10 registrovanih preduzeća ili 0.5%,  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 643 novih registrovanih preduzeća (33.5%); Prizren sa 147 registrovanih preduzeća (7.7%); Uroševac sa 146 registrovanih preduzeća (7.6%);  Gnjilane sa 117 registrovanih preduzeća (6.1%); Peć sa 116 registrovanih preduzeća (6.0%);  Mitrovica 75 registrovanih preduzeća (3.9%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Poslovnom Registru (SPR) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra