Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2021

  • 29/10/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za treći  kvartal (K3) 2021. godine.

U trećem  kvartalu 2021.godine (K3 2021) ukupno je registrovano 2 479 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2021) u K3 2021 zabeležen je pad  registrovanih  preduzeća za (-11.8%). Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2020) došlo je do pada od (-4.4%) registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 625 registrovanih preduzeća ili (25.21%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  295 registrovanih preduzeća (11.9%); Proizvodnja  sa 249 registrovanih preduzeća (10.04%); Ostale uslužne aktivnosti sa 222 registrovanih preduzeča (8.96%); Građevinarstvo sa 206 registrovanih preduzeča (8.31%), itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih su ukupno  2  401 registrovanih preduzeća ili (96.8%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 53 registrovanih preduzeća (2.1%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 20 registrovanih preduzeća  (0.8%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 3 registrovanih preduzeća (0.1%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih, bila su dva (2) registrovana preduzeća.

Što se tiče geografske distribucije novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 759 novih registrovanih preduzeća (30.6%); Prizren sa 190 registrovanih preduzeća (7.6%); Uroševac sa 188 registrovanih preduzeća (7.5%); Kosovo Polje sa 140 registrovanih preduzeća (5.6%); Peć sa 134 registrovanih preduzeća preduzeća (5.4%); Gnjilane  sa 124 registrovanih preduzeća preduzeća (5%) i Đakovica sa 114 registrovanih preduzeća (4.6%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.