Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2020

  • 30/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za treći kvartal (K3) 2020. godine.

U trećem kvartalu (K3) 2020.godine ukupno je registrovano 2 593 preduzeća, što u poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2020) zabeleženo je povećanje registrovanih  preduzeća za (27.54%). Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2019) došlo je do porasta za 8.9% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 597 registrovanih preduzeća ili (23.02%); Proizvodnja  sa 302 registrovanih preduzeća (11.65%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  282 registrovanih preduzeća (10.88%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 257 registrovanih preduzeča (9.91%), Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 235 registrovanih preduzeća (9.06%), Građevinarstvo sa 231 registrovanih preduzeča (8.91%) itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  1 511 registrovanih preduzeća ili (96.8%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 51 registrovanih preduzeća (2.0%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 24 registrovanih preduzeća  (0.9%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 7 registrovanih preduzeća (0.3%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih nema registrovanih preduzeća tokom ovog kvartala.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 771 novih registrovanih preduzeća (29.7%); Prizren sa 197 registrovanih preduzeća (7.6%); Uroševac sa 186 registrovanih preduzeća (7.2%);  Peč sa 141 registrovanih preduzeća (5.4%), Gnjilane sa 129 registrovanih preduzeća preduzeća (5.0%)  i Đakovica sa 114 registrovanih preduzeća (4.4%). Dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.