Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2019

  • 30/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za K3 2019. godine.

U trećem kvartalu 2019.godine (K3 2019) ukupno je registrovano 2 379 preduzeća, što u poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2019) zabeležen je pad registrovanih  preduzeća za (-10.4%). Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2018) došlo je do porasta za 6.29% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 572 registrovanih preduzeća ili 24.04%; Proizvodnja  sa 294 registrovanih preduzeća (12.35%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  275 registrovanih preduzeća (11.55%); Građevinarstvo sa 245 registrovanih preduzeča (10.29%) , Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 197 registrovanih preduzeća (8.28%) itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  2 287 registrovanih preduzeća ili (96.1%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 51 registrovanih preduzeća (2.1%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 26 registrovanih preduzeća  (1.1%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 14 registrovanih preduzeća (0.6%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih je jedno (1) registrovano preduzeće tokom ovog kvartala.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 740 novih registrovanih preduzeća (29.3%); Uroševac sa 177 registrovanih preduzeća (7.4%); Prizren sa 175 registrovanih preduzeća (7.4%); Gnjilane sa 156 registrovanih preduzeća preduzeća (5.3%)  i Peč sa 127 registrovanih preduzeća (5.3%), Mitrovica sa 112 registrovanih preduzeća (5.1%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.