Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2018

  • 30/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za treći kvartal (K3) 2018. godine.

U trećem kvartalu 2018.godine (K3 - 2018) ukupno je registrovano 2 212 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2018) u K3 2018.godine  zabeleženo je pad  registrovanih  preduzeća za 16.1%.

Takođe, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2017) zabeležen je pad registrovanjih preduzeća od 0.1%.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina sa 519 registrovanih preduzeća,(23.5%); Proizvodnja sa 214 registrovanih preduzeća (9.7%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  212 registrovanih preduzeća (9.6%); Građevinarstvo sa 189 registrovanih preduzeča (8.5%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 182 registrovanih preduzeća (8.2%), Informacije i komunikacije sa 149 registrovanih preduzeća (6.7%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 145 registrovanih preduzeća (6.6%) dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini  2149 registrovanih preduzeća ili (97.2%); kategorija sa 5-9 zaposlenih sa 41 registrovanih preduzeća (1.9%); kategorija  10-19 zaposlenih sa 15 registrovanih preduzeća  (0.7%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 7 registrovanih preduzeća (0.3%),  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 649 novih registrovanih preduzeća (29.3%); Uroševac sa 187 registrovanih preduzeća (8.5%); Prizren sa 162 registrovanih preduzeća (7.3%); Gnjilane sa 134 registrovanih preduzeća (6.1%), Peč sa 113 registrovanih preduzeća (5.1%);  Mitrovica  sa 92 registrovanih preduzeća (4.2%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu  za K3 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra