Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2017

  • 31/10/2017

Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu za treći kvartal (K3) 2017.godine.

U trećem kvartalu 2017.godine (K3 - 2017) ukupno je registrovano 2 215 preduzeća

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2017) zabeležen je pad registrovanih  preduzeća od 0.98%.

Pad registrovanjih preduzeća od 10.5% je takođe zabeležen i u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2016).

Pretežni ekonomski aktivnosti u ovom kvartalu su bili: Trgovina sa 529 registrovanih preduzeća,(23.9%); Poljoprivreda , šumarstvo i ribartsvo 245 (11.1%), Proizvodnja 225 (10.2%), Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  208 (9.4%), Građevinarstvo 188 preduzeča (8.5%), Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti 186 (8.4%), Aktivnosti vezane za druge usluge (7.2%),dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini  2147 preduzeća ili 96.9% registrovanih  preduzeća; kategorija sa 5-9 sa 49 (2.2%) registrovanih preduzeća; kategorija sa 10-19 zaposlenih sa 12 registrovanih preduzeća, (0.5%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 6 registrovanih preduzeća  (0.3%),  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 668 novih registrovanih preduzeća (30.2%); Uroševac sa 188 registrovanih preduzeća (8.5%); Prizren sa 177 registrovanih preduzeća (8.0%);  Peć sa 114 registrovanih preduzeća (5.1%); Gnjilane sa 100 registrovanih preduzeća (4.5%); Đakovica sa 75 (3.4%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Poslovnom Registru (SPR) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra