Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K3 2016

  • 01/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu za treći kvartal (K3) 2016.godine.

Tokom trećeg kvartala 2016.godine (K3 2016) ukupno je registrovano 2 476 preduzeća. Dok, u istom periodu ukupno su ugašena (odjavljena) 457 preduzeća.

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2015) primećen je rast registrovanih preduzeća od 8.4%.

Dok, u poređenju sa prethodnim kvartalom (K2 2016), primećen je pad registrovanih preduzeća za 11.6 %.

Pretežna ekonomska aktivnost u ovom kvartalu bila je trgovina sa 21.7% registrovanih preduzeća.

Kategorija broja zaposlenih od 1-9 (zaposlenih) (mikro) čini 96.6% novih preduzeća.

Što se tiče geografkog širenja registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 24.9%.


Za više informacija o Statističkom Poslovnom Registru (SPR) za K3 2016 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra

O broju novih preduzeća i ponovo registrovanih po kvartalima i sektorima ekonomskih  aktivnosti 2012-2016 posetite: http://askdata.rksgov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata__Statistical%20business%20 register Statistical%20repertoire/enterprises01.px/table/tableViewLayout1/?rxid=66ef9055-1a48-4990-9963-f228e376751c

O broju registrovanih i ugašenih preduzeća po kvartalima 2006-2016, pogledajte ASKDATA:  http://http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/askdata Statistical%20business%20register Statistical%20repertoire/enterprises01.px/table/tableViewLayout1/?rxid=66ef9055-1a48-4990-9963-f228e376751c