Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K2 2021

  • 30/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za drugi  kvartal (K2) 2021. godine.

U drugom  kvartalu 2021.godine (K2 2021) ukupno je registrovano 2 813 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2021) u K2 2021 zabeležen je pad  registrovanih  preduzeća za (-4.55%). Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2020) došlo je do povećanja za 17.84% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 791 registrovanih preduzeća ili (28.12%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  360 registrovanih preduzeća (12.8%); Proizvodnja  sa 303 registrovanih preduzeća (10.77%); Građevinarstvo sa 273 registrovanih preduzeča (9.7%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 256 registrovanih preduzeća (9.1%), ,itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih su ukupno  2  707 registrovanih preduzeća ili (96%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 63 registrovanih preduzeća (2%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 30 registrovanih preduzeća  (1%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 12 registrovanih preduzeća (0.4%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih, bilo je samo jedno (1) preduzeće registrovano tokom ovog kvartala.

Što se tiče geografskog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 823 novih registrovanih preduzeća (29.26%); Prizren sa 263 registrovanih preduzeća (9.35%); Uroševac sa 219 registrovanih preduzeća (7.9%);  Gnjilane sa 151 registrovanih preduzeća preduzeća (5.37%); Đakovica  sa 131 registrovanih preduzeća preduzeća (4.66%) i Peč sa 120 registrovanih preduzeća (4.27%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.