Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K2 2019

  • 30/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za drugi kvartal (K2) 2019. godine.

U drugom kvartalu 2019.godine (K2 2019) ukupno je registrovano 2655 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2019) zabeleženo je rast registrovanih  preduzeća za 10.4%. U K2 2019 povećanje registrovanih  preduzeća od 1% je zabeležen takođe i u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2018).

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 590 registrovanih preduzeća (22.22%);Proizvodnja  sa 479 registrovanih preduzeća (18.04%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  359 registrovanih preduzeća (13.52%); Građevinarstvo sa 247 registrovanih preduzeča (9.30%) , Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 236 registrovanih preduzeća (8.89%) itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  2 553 registrovanih preduzeća ili (96.2%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 71 registrovanih preduzeća (2.7%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 21 registrovanih preduzeća  (0.8%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 10 registrovanih preduzeća (0.4%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 749 novih registrovanih preduzeća (28.2%); Prizren sa 211 registrovanih preduzeća (7.9%); Uroševac sa 189 registrovanih preduzeća (7.1%); Gnjilane sa 156 registrovanih preduzeća (5.9%), Peč sa 144 registrovanih preduzeća (5.4%) i Kosovo Polje sa 112 registrovanih preduzeća (4.2%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.