Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K2 2018

  • 02/08/2018

U drugom kvartalu 2018.godine (K2 - 2018) ukupno je registrovano 2 636 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2018) u ovom kvartalu zabeleženo je povećanje  registrovanih  preduzeća od 3.1%. Dok i u poređenje sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2017) zabeležen je  povećanje registrovanjih preduzeća od 17.8%.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina sa 723 registrovanih preduzeća,(27.4%); Proizvodnja sa 299 registrovanih preduzeća (11.3%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  277 registrovanih preduzeća (10.5%); Građevinarstvo 260 registrovanih preduzeča (9.9%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 198 registrovanih preduzeća (7.5%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 170 registrovanih preduzeća (6.4%), dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

U kategoriji sa  1-4 zaposlenih ukupno su  2537 registrovanih preduzeća u ovom kvartalu (96.2%); u kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 61 registrovanih preduzeća (2.3%); u kategoriji  10-19 zaposlenih su 25 registrovanih preduzeća  (0.9%); u kategoriji sa 20-249 zaposlenih  su 13 registrovanih preduzeća (0.5%),  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 660 registrovanih preduzeća (25.1%); Uroševac sa 233 registrovanih preduzeća (8.9%); Prizren sa 194 registrovanih preduzeća (7.4%); Gnjilane sa 159 registrovanih preduzeća (6.1%), Peč sa 153 registrovanih preduzeća (5.8%); Đakovica  102 registrovanih preduzeća (3.9%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra