Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K1 2020

  • 30/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal (K1) 2020. godine

U prvom kvartalu 2020.godine (K1 2020) ukupno je registrovano 2 311 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K4 2019) zabeležen je pad registrovanih  preduzeća za (-9.94%). Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2019) u prvom kvartalu (K1) 2020.godine došlo je do pada od (-3.86%) registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 590 registrovanih preduzeća ili (25.5%); Proizvodnja  sa 363 registrovanih preduzeća (15.7%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  270 registrovanih preduzeća (11.7%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 225 registrovanih preduzeća (9.7%)¸ Građevinarstvo sa 213 registrovanih preduzeča (9.2%), itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  2 209 registrovanih preduzeća ili (95.6%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 64 registrovanih preduzeća (2.8%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 25 registrovanih preduzeća  (1.1%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 13 registrovanih preduzeća (0.6%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih nema nijedno  registrovano preduzeće tokom ovog kvartala.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 741 novih registrovanih preduzeća (32.1%); Uroševac sa 178 registrovanih preduzeća (7.7%); Prizren sa 162 registrovanih preduzeća (7.0%); Gnjilane sa 139 registrovanih preduzeća preduzeća (6.0%);Peč sa 133 registrovanih preduzeća (5.8%) i  Kosovo Polje  sa 101 registrovanih preduzeća (4.4%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.