Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K1 2019

  • 07/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal (K1) 2019. godine.

U prvom kvartalu (K1 2019) ukupno je registrovano 2 404 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K4 2018) zabeleženo je rast registrovanih  preduzeća za 0.1%.

Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2018) u K1 2019.godine zabeležen je pad registrovanjih preduzeća za  (-5.9%).

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 596 registrovanih preduzeća (24.8%);Proizvodnja sa sa 277 registrovanih preduzeća (11.5%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 253 registrovanih preduzeća (10.5%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  240 registrovanih preduzeća (10.0%); Građevinarstvo sa 232 registrovanih preduzeča (9.7%) dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  2 314 registrovanih preduzeća ili (96.3%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 61 registrovanih preduzeća (2.5%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 20 registrovanih preduzeća  (0.8%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 8 registrovanih preduzeća (0.3%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih je registrovano samo jedno (1) preduzeće.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 759 novih registrovanih preduzeća (31.6%); Uroševac sa 183 registrovanih preduzeća (7.6%); Prizren sa 175 registrovanih preduzeća (7.3%); Peč sa 146 registrovanih preduzeća (6.1%); Gnjilane sa 134 registrovanih preduzeća (5.6%) i Kosovo Polje sa 100 registrovanih preduzeća (5.1%) dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra.

 

Nema pdf na srpski jezik