Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K1 2018

  • 30/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu“, K1 2018.

U prvom kvartalu 2018.godine (K1 - 2018) ukupno je registrovano 2 556 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom K4 2017 u ovom kvartalu zabeleženo je povećanje  registrovanih  preduzeća od 33.1%.

Dok, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2017) zabeležen je pad registrovanjih preduzeća od 10.3%.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina sa 722 registrovanih preduzeća,(28.2%); Proizvodnja sa 316 registrovanih preduzeća (12.4%); Građevinarstvo 266 registrovanih preduzeča (10.4%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  247 registrovanih preduzeća (9.7%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti 204 registrovanih preduzeća (8.0%), dok učešće ostalih aktivnosti je u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini  2462 registrovanih preduzeća ili 96.3%; kategorija sa 5-9 zaposlenih sa 57 registrovanih preduzeća (2.2%); kategorija  10-19 zaposlenih sa 24 registrovanih preduzeća  (0.9%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 13 registrovanih preduzeća (0.5%),  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 705 novih registrovanih preduzeća (27.6%); Uroševac sa 224 registrovanih preduzeća (8.8%); Prizren sa 208 registrovanih preduzeća (8.1%); Peč sa 147 registrovanih preduzeća (5.8%); Gnjilane sa 144 registrovanih preduzeća (5.6%) i Đakovica  113 registrovanih preduzeća (4.4%), dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra

Nema pdf na srpski jezik