Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K1 2017

  • 02/05/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu za prvi kvartal (K1) 2017.godine.

Tokom prvog kvartala 2017.godine (K1 2017) ukupno je registrovano 2 850 preduzeća.

U poređenju sa prethodnom kvartalu  (K4 2016) primećen je rast registrovanih preduzeća od 26.6%.

Dok, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2016) primećen je pad registrovanih preduzeća od 1.6%.

Pretežna ekonomska aktivnost u ovom kvartalu bila je trgovina sa 799 registrovanih preduzeća (28.0%);Poljoprivreda,šumarstvo i ribolov sa 350 preduzeća (12.3%); Građevinarstvo sa 269 preduzeća (9.4%); Proizvodnja sa 265 preduzeća (9.3%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane 261 (9.2%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti 188 (6.6%) dok druge aktivnosti učestvuju u manjem obimu.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) čini oko 2740 preduzeća ili 96.1% registrovanih preduzeća; kategorija sa 5-9 sa 82 (2.9%) registrovanih preduzeća; kategorija sa 10-19 zaposlenih sa 20 registrovanih preduzeća, ili 0.7%; kategorija sa 20-249 zaposlenih sa 8 registrovanih preduzeća ili 0.3%, dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog širenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 754 novih registrovanih preduzeća (26.5%); Uroševac sa 232 registrovanih preduzeća (8.1%); Prizren sa 224 registrovanih preduzeća (7.9%); Peć sa 169 registrovanih preduzeća (5.9%); Gnjilane sa 166 registrovanih preduzeća (5.8%); Mitrovica sa 114 registrovanih preduzeća (4.0%); Đakovica sa 95 registrovanih preduzeća (3.3%);Dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća tokom ovog kvartala.

Za više informacija o Statističkom Repertoaru Preduzeća na Kosovu,  K1 2017,posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra

Pristup detaljnim podacima preko platforme ASKDATA: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/askdata__11%20Statistical%20business%20register__Statistical%20repertoire/?rxid=1986b930-bd0e-4c72-8411-cb0379a75df8