Statistički Registar Privrednih Preduzeća na Kosovo, K2 2022

  • 29/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za drugi kvartal (K2) 2022. godine

U K2 2022.godine ukupno je registrovano 2 835 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2022) zabeleženo je povećanje broja  registrovanih  preduzeća za 0.1%. Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2021) došlo je do povećanja za 0.8% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 692 registrovanih preduzeća ili (24.4%); Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  332 registrovanih preduzeća (11.7%); Građevinarstvo sa 299 registrovanih preduzeča (10.5%); Proizvodnja  sa 286 registrovanih preduzeća (10.1%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 266 registrovanih preduzeća (9.4%), ,itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih su ukupno  2  735 registrovanih preduzeća ili (96.5%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 63 registrovanih preduzeća (2.2%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 30 registrovanih preduzeća  (1.1%); kategoriji  20-249 zaposlenih  su 3 registrovanih preduzeća (0.1%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih, bilo je 4 registrovanih preduzeća (0.1%).

Što se tiče geografskog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 809 novih registrovanih preduzeća (28.5%); Uroševac sa 236 registrovanih preduzeća (8.3%); Prizren sa 220 registrovanih preduzeća (7.8%);  Gnjilane sa 159 registrovanih preduzeća preduzeća (5.6%);  Peč sa 156 registrovanih preduzeća (5.5%) i Mitrovica sa 129 registrovanih preduzeća preduzeća (4.6%). Dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Nema pdf na srpski jezik