Statistički Registar Privrednih Preduzeća na Kosovo, K1 2022

  • 29/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal (K1) 2022. godine.

U prvom kvartalu (K1) 2022.godine (K2 2022) ukupno je registrovano 2 831 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K4 2021) u K1 2022 zabeleženo je povećanje broja  registrovanih  preduzeća za 17.2%. Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2021) došlo je do pada od (-3.7%) registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 718 registrovanih preduzeća ili (25.4%); Proizvodnja  sa 326 registrovanih preduzeća (11.5%); Građevinarstvo sa 312 registrovanih preduzeča (11%);Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  279 registrovanih preduzeća (9.9%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 267 registrovanih preduzeća (9.4%), ,itd.

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih su ukupno  2  711 registrovanih preduzeća ili (95.7%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 83 registrovanih preduzeća (2.9%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 22 registrovanih preduzeća  (0.7%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 14 registrovanih preduzeća (0.5%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih, bilo je samo jedno (1) preduzeće registrovano.

Što se tiče geografskog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 859 novih registrovanih preduzeća (30.3%); Prizren sa 261 registrovanih preduzeća (9.2%); Uroševac sa 239 registrovanih preduzeća (8.4%);  Gnjilane sa 170 registrovanih preduzeća preduzeća (6%);  Peč sa 147 registrovanih preduzeća (5.2%) i Kosovo Polje sa 135 registrovanih preduzeća preduzeća (4.8%). Dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.

Nema pdf na srpski jezik