Statistički Registar Privrednih Preduzeća na Kosovo, K1 2021

  • 30/04/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, za prvi kvartal (K1) 2021. godine.

U prvom kvartalu (K1) 2021.godine ukupno je registrovano 2 941 preduzeća. U poređenju sa prethodnim kvartalom (K4 2020) zabeleženo je povećanje registrovanih  preduzeća za 2.54%. Dok u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2020) došlo je do povećanja za 27.26% registrovanih preduzeća.

Pretežne ekonomske aktivnosti tokom ovog kvartala su bile: Trgovina na veliko i malo , popravka motornih vozila, motocikala sa 804 registrovanih preduzeća ili (27.23%); Proizvodnja  sa 344 registrovanih preduzeća (11.69%); Građevinarstvo sa 340 registrovanih preduzeča (11.56%)

Aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane  293 registrovanih preduzeća (9.96%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 293 registrovanih preduzeća (9.96%), Informisanje i komunikacije sa 173 (5.88%),  itd

Tokom ovog kvartala u kategoriji broja zaposlenih od 1-4 (zaposlenih) su ukupno  2 831 registrovanih preduzeća ili (96.3%); kategoriji sa 5-9 zaposlenih su 65 registrovanih preduzeća (2.2%); kategoriji  10-19 zaposlenih su 31 registrovanih preduzeća  (1.1%); kategoriji  20-249 zaposlenih  sa 13 registrovanih preduzeća (0.4%),  dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih je samo 1 registrovano preduzeće.

Što se tiče geografkog prostirenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 860 novih registrovanih preduzeća (29.24%); Uroševac sa 258 registrovanih preduzeća (8.77%); Prizren sa 236 registrovanih preduzeća (8.02%);  Gnjilane sa 156 registrovanih preduzeća preduzeća (5.3%); Peč sa 148 registrovanih preduzeća (5%)  i Kosovo Polje sa 125 registrovanih preduzeća (4.2%),dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća u ovom kvartalu.