Socialne Statistika - indikatori obrazovanja i tržišta rada prema polu

  • 08/03/2023

Ukupan broj studenata koji pohađaju visoko obrazovanje na nivou Bečelor 2021/2022 (na Javnim Univerzitetima i Privatnim Koledžima) bio je 70.187, od čega je 40.826 ili 58.2% Žena, i 29.358 ili 41.8% Muškaraca. Od ukupnog broja studenata, velika rodna razlika se uočava među studentima koji studiraju na smeru „Obrazovanje“, gde je od 4352 studenta 4028 ili 92.6% žena i 324 ili 7.4% muškaraca.

Ukupan broj studenata (na Javnim Univerzitetima i Privatnim Koledžima) 2021/2022, na nivou master studija je 11877, od toga 7268 ili 61.2% Žena, i 4609 ili 38.2% Muškaraca.

Broj diplomiranih studenata na nivou Bečelor 2020/2021 bio je 10997, od čega je 7.266 ili 66% Žena, i 3.731 ili 34% muškaraca.

Broj studenata koji su diplomirali na Javnim Univerzitetima i Privatnim Koledžima na nivou Master je 2112, od čega 1322 ili 62.6% žena, i 790 ili 37.4% muškaraca.

Na osnovu podataka Ankete o Radnoj Snazi ​​2021, stopa zaposlenosti iznosila je 31.3%, pri čemu je najveća zaposlenost bila među muškarcima 45.9%, a najniža među ženama sa 16.5%.

Najviša stopa zaposlenosti bila je među ženama starosne grupe 25-34 godine sa 24.1% zaposlenih žena, dok je među muškarcima najveća stopa zaposlenosti u starosnoj grupi 35-44 sa 61.9%.

U 2021. godini većina zaposlenih žena je imala status zaposlenog 88.3% u poređenju sa 74.3% za muškarce. 4.9% žena je imalo status samozaposlenih sa zaposlenima u poređenju sa 10.8% koliko je iznosila za muškarce.

Žene su uglavnom zaposlene u sektoru: obrazovanja, trgovine i zdravstva sa 51.8%, dok su muškarci uglavnom zaposleni u sektoru: trgovine, građevinarstva i proizvodnje sa 41.8%.

Stopa neaktivnosti među ženama iznosila je 78.0% u poređenju sa 43.4% koliko j iznosila za muškarce.

Za više informacija:

https://ask.rks-gov.net/media/7218/tregu-i-punes-2021.pdf

https://ask.rks-gov.net/media/7153/arsimi-i-lart%C3%AB-final-2021-2022.pdf